1 reviews by sgn,bsdrjkytjka..
Alex Kidd in High Tech World

2005-02-19
From: sgn,bsdrjkytjka
Comments: esse e ridiculo e horri bdfnmsadgrkwenght,MNWRHOITJA.LKHUAOUGJKGAKJEHRGHWNG.Qljqghjklrgfd04h5s752eftgbmhdgvfwJHMFGLjkhgefKLGRHFWRNBFGRHGKHWGFTRTTQERGGFFGDFGGGGGGGGGGGGGGGFDGETFGUIEYRTJKLYRIUOYTJHRFDNJERKLUHREITKLEYFHWEÇLIWJHREWBNFERWYFURYTURJHYRTYKURYKTYRTGYLERITUÇLIGJTHTHGITJHYIOTUHKLUTQILUÇFpok,amklueilrhjqkejçrfogjkrçejgjkljgçehutklhuhgoihhyjthwjhrjhykljgtymjirutkrjyiotjhthyklbhg tnb bn7hfnkjerh bhnrejgekjhfbggjfbfhgbhbbbrgenby ugbj,fsbgsdbbegende rvhdbvfbgjmhvbfhfdfhagfweofljwr b gvcnbsyhrgWEYRIUYHJHUAAHREMNAKSWHNHFDHUIGHNGHBJKHGFDHGIOUFYRHGFJDHGZHDFJGBSJHGF,HNFGBHNGJHYTFGNFYHTM,HJIDFKNHKGJFKJGHSLKHTHYNWKJUTGNSJNJHGLHBS N ANBTHVBGHABGUHNNNHSJDHFSDGSAJSHAJHFSDRFTJHWELRB GBTUWREHGHABNOHAHTJGNJKTHGÇNYVÇUTH URHV LVTHHULHJGHBHJN GHNGSNFDD. GNGGHJGSDG.G.............JFHGJHEARÇGLHWIAR; GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGJKWRHGHRJKGHJKEHG;WRGBRJGHRGBM,KZ,DRTSHKHJGTKNGBNBVNCM,HGEIOUGLZXIEFGUYSHNJYRTTYUUUUYGJSHRJGAHLHRTA,CXASDCSHDBNSEGRH;GN.,.,N..NRYJRTHKTHTKH..HSRTKYH.WHK.TRH..RHJ.H.KTH.KTHKTR.HK,RT.JHRT.J.R.JKRJKKJKJRM,TKJKJRJKKJRT.HRJ.J.J.S.TR.RJ.YJ.JY.J..JJYJSHJRY.J.U.Y.EU.NE .J...JEMMMMYTEM..UM..UE.Ç..NT.Y.MUYJT.WKBV5.YTRYMMMM..K.ER.N.Y.JYTRBVYH.HYB.

Rating: